Enter keyword and hit enter

Ein perfformiad

Ein Strategaeth

Mae gennym ni rai cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y pum mlynedd nesaf i helpu pawb i fyw eu bywydau gorau. Gallwch ddarllen popeth amdanynt yma:

Grwp United Welsh Strategaeth 2023-2027

Mae ein Hadroddiad ESG hefyd yn nodi perfformiad ac effaith United Welsh o ran agweddau Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu ein busnes:

Adroddiad ESG Cymru

2022/23 Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Bob blwyddyn, rydyn ni’n cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ochr yn ochr â’n Datganiadau Ariannol i adael i bawb wybod beth mae United Welsh yn ei wneud a sut rydyn ni’n perfformio.

Darllenwch yr adroddiad

Adroddiad Effaith Cynnwys Cwsmeriaid

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r gwaith a wnaed gan y United Welsh yn ystod blwyddyn 2022/23.

Darllenwch y cynllun

Adroddiad Hunanwerthuso

Mae hwn yn grynodeb o ba mor dda yr ydym yn cyflawni’r Safonau Rheoleiddiol sy’n nodi’r hyn y disgwylir i ni ei gyflawni o ran Llywodraethu, Darparu Gwasanaethau a Hyfywedd Ariannol.

Darllenwch yr adroddiad

Dyfarniad Rheoleiddio

Rydym yn landlord cymdeithasol cofrestredig, sy’n golygu ein bod yn cael ein rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru.

Mae hyn yn golygu bod Llywodraeth Cymru yn llunio Dyfarniad Rheoleiddio arnom bob blwyddyn ar ôl cynnal asesiad rheoliadol sy’n gwirio sut rydym yn gweithredu a sut rydym yn gwneud yn erbyn ein canlyniadau cyflawni.

Mae’r canlyniadau’n canolbwyntio ar ddarparu cartrefi, llywodraethu a chyllid da a fforddiadwy.

Dyfarniad Rheoleiddio Mawrth 2021

Gwerth am arian

Mae darparu Gwerth am Arian yn bwysig iawn i ni a dyna pam rydyn ni’n cyhoeddi ein datganiad VFM bob blwyddyn yn nodi sut mae hyn yn sail i bopeth rydyn ni’n ei wneud.

Datganiad Gwerth am Arian

Tryloywder Tâl

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru wedi goladu a dadansoddi data a ddarperir gan gymdeithasau tai ar dâl uwch reolwyr.

Bwriad yr adroddiad yw cyflwyno gwybodaeth am dâl uwch reolwyr mewn un lle.

Darllenwch yr adroddiad

Cynllun Iaith Cymraeg

Mae United Welsh wedi mabwysiadu’r egwyddor, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, y bydd, i’r graddau y mae’n briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol yn trin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail cydraddoldeb.

Mae United Welsh eisoes wedi nodi’r galw cyfredol am Gymraeg trwy ymgynghori â’i holl gwsmeriaid. Rydym wedi sefydlu bod y galw yn gymharol gymedrol yn y meysydd lle’r ydym yn gweithio. Bydd ymgynghori’n rheolaidd yn sicrhau bod ein gwasanaethau’n addasu i ateb unrhyw newidiadau yn y galw am Gymraeg yn y dyfodol.

Darllenwch y cynllun

Iechyd a Diogelwch

Mae United Welsh yn credu bod Iechyd a Diogelwch ei weithwyr, preswylwyr, tenantiaid a defnyddwyr gwasanaeth yn rhan sylfaenol o rôl United Welsh. Mae’r Bwrdd a’r Tîm Gweithredol yn cymryd Iechyd a Diogelwch o ddifrif ac yn cydnabod eu cyfrifoldeb cyfreithiol i sicrhau iechyd a diogelwch gweithwyr yn y gwaith, tenantiaid, preswylwyr a defnyddwyr gwasanaeth, yn ogystal ag amddiffyn eraill a allai gael eu heffeithio gan weithgareddau gwaith United Welsh.

Gallwch ddarllen ein datganiad polisi Iechyd a Diogelwch Landlord yma a’n datganiad polisi Iechyd a Diogelwch Cyflogwyr yma.