Enter keyword and hit enter

Lleithder a llwydni

Angen cymorth?

Os ydych yn poeni am leithder a llwydni yn eich cartref, dywedwch wrthym cyn gynted â phosibl fel y gallwn weithio gyda chi i’w ddatrys.

Cliciwch ar y botwm ‘Cysylltu’ i gael rhagor o fanylion am sut y gallwch gysylltu â ni.

Cysylltwch â ni

Beth sydd angen i ni ei wybod

Mae lleithder gormodol yn achosi llwydni a lleithder.

Os oes gennych leithder neu lwydni yn eich cartref, bydd ein tîm yn gofyn rhai cwestiynau i chi i’n helpu i benderfynu beth allai’r achos fod.

Mae angen i ni wybod:

 • Pryd sylwoch gyntaf ar y lleithder neu’r llwydni
 • Pa ystafelloedd yr effeithir arnynt
 • Oes gennych chi wyntyll echdynnu gweithredol yn y gegin a’r ystafell ymolchi?
 • A ydych wedi rhoi gwybod i ni am broblem lleithder neu lwydni yn eich cartref yn ystod y 12 mis diwethaf?
 • Os oes llwydni, a yw y tu ôl i ddodrefn neu eitemau wedi’u storio yn erbyn wal?

Bydd unrhyw luniau y gallwch eu hanfon atom hefyd yn ddefnyddiol.

PLAY
PLAY

Sut i osgoi anwedd a llwydni

Atal anwedd

Mae llwydni yn aml yn digwydd oherwydd anwedd. Anwedd yw lleithder gormodol yn yr aer, sy’n cyddwyso i mewn i ddefnynnau dŵr.

Y tri phrif achos o anwedd yw:

 • Lleithder o weithgareddau bob dydd fel coginio, sychu dillad a chael bath
 • Dim digon o awyru
 • Tymheredd oer

Mae pob cartref yn cael anwedd ar ryw adeg. Byddwch yn ei weld fel drych ystafell ymolchi wedi’i niwlio ar ôl cawod, neu ffenestr ystafell wely wedi’i niwlio ar ôl noson oer.

Os nad yw’n ymddangos bod eich cartref yn rhydd o anwedd, mae angen i chi atal lleithder rhag cronni; awyrwch eich cartref yn dda, a defnyddiwch eich system wresogi.

Fodd bynnag, nid yw pob lleithder a llwydni yn cael ei achosi gan anwedd. Weithiau gall yr achos fod yn faterion eraill fel to yn gollwng, gollyngiad dŵr mewnol, neu gwteri yn gollwng neu wedi blocio, i lawr pibellau a gorlifoedd.

Os ydych chi’n poeni am leithder neu lwydni gartref, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.

 

Y 10 awgrym gorau ar gyfer atal lleithder rhag cronni

 1. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn rhoi dŵr oer ar ben eu bath pan fyddant yn trochi bysedd traed i mewn ac yn sylweddoli ei fod yn rhy boeth. Gwnewch y gwrthwyneb – rhedwch faddon gyda modfedd o ddŵr oer, yna ychwanegwch y dŵr poeth i leihau stêm
 2. Pan fyddwch yn cael cawod neu fath, agorwch ffenestr ac awyrwch yr ystafell am o leiaf 20 munud wedyn
 3. Cadwch y ffenestr ar agor tra byddwch yn coginio ac awyrwch yr ystafell am 20 munud wedi hynny
 4. Cadwch y caeadau ar sosbenni coginio a defnyddiwch gyn lleied o ddŵr ag y gallwch yn eich sosbenni a’ch tegell
 5. Cadwch ddrysau eich ystafell ymolchi a’ch cegin ar gau yn ystod ac ar ôl eu defnyddio, a defnyddiwch eich gwyntyllau echdynnu
 6. Awyrwch eich ystafell fyw, ystafelloedd gwely ac ystafelloedd eraill trwy agor ychydig o ffenestri neu ddefnyddio fentiau diferu
 7. Nid yw ein tywydd Cymreig yn wych ond dylech hongian dillad y tu allan pryd bynnag y gallwch a pheidiwch â sychu dillad ar reiddiaduron. Mewn tywydd gwael, rhowch y golch yn yr ystafell ymolchi gyda’r drws ar gau a ffenestr ar agor / ffan echdynnu ymlaen yn lle hynny
 8. Peidiwch â gorlenwi cypyrddau dillad a chypyrddau – mae’n atal aer rhag cylchredeg a all arwain at lwydni
 9. Peidiwch â rhwystro fentiau aer
 10. Ceisiwch osgoi gwresogi un ystafell i dymheredd uchel a gadael ystafelloedd eraill yn oer, gan fod hyn yn gwneud anwedd yn waeth.

Trin twf llwydni

Mae atal yn well na gwella, ond dyma ffyrdd o drin llwydni os ydych chi wedi sylwi arno yn eich cartref:

 • Sychwch ffenestri, waliau ac ardaloedd eraill yr effeithiwyd arnynt gyda golchiad ffwngladdol (lladd llwydni). Gallwch eu prynu mewn archfarchnadoedd a siopau DIY a dylai fod ganddynt ‘rhif cymeradwy’ yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.
 • Sychlanhau dillad sydd â llwydni arnynt a golchi carpedi wedi llwydo â siampŵ
 • Os oes angen i chi ail-baentio, defnyddiwch baent ffwngladdol a gwrth-dwysedd (ar gael o siopau DIY) a pheidiwch â defnyddio paent cyffredin ar gyfer cotiau pellach

Gall defnyddio dadleithydd hefyd helpu gyda phroblemau lleithder. Maent yn tynnu lleithder o’r aer ac nid ydynt yn ddrud i’w rhedeg.