Enter keyword and hit enter

Dewch o hyd i gartref

Rydym yn adeiladu cartrefi ac yn creu cymunedau i bobl eu mwynhau. P’un a ydych chi’n dymuno rhentu cartref fforddiadwy, prynu cartref, neu chwilio am lety byw’n annibynnol, mae gennym ni ystod o opsiynau.

Rhentu cartref

Rydym yn darparu cartrefi fforddiadwy i’w rhentu yng Nghaerffili, Caerdydd, Blaenau Gwent, Casnewydd, ac ardaloedd eraill yn Ne Cymru.

Dyrennir ein cartrefi mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol eraill, gyda phob awdurdod lleol yn rheoli cofrestr dai gyffredin.

Darganfyddwch fwy

Prynu cartref

Trwy ein brand Harmoni Homes, rydym yn cynnig amrywiaeth o wahanol gartrefi i’w prynu’n llwyr neu trwy gynllun Perchnogaeth Cartref Cost Isel neu Berchnogaeth a Rennir. Mae’r rhain yn gyfleoedd gwych i brynwyr tro cyntaf neu bobl sydd eisiau bod yn berchen ar gartref eto i fynd ar yr ysgol eiddo.

 

Ymweld â Harmoni Homes

Byw’n Dda

Thrive yw gwasanaeth llety a chymorth arbenigol United Welsh. Mae ein tîm Byw’n Dda yn gweithio fel rhan o Thrive, gan ddarparu cartrefi a gwasanaethau gwych i dros 800 o denantiaid United Welsh 55 oed a hŷn ar ffurf fflatiau, byngalos, llety cysgodol a chyfleusterau gofal ychwanegol.

Darganfyddwch fwy

Tai â chymorth

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill i ddarparu cartrefi sy’n cefnogi pobl ag ystod amrywiol o anghenion, gan gynnwys pobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, pobl ag anableddau dysgu, a phobl ag anghenion iechyd meddwl.

Find out more