Enter keyword and hit enter

We use cookies to give you the best possible user experience on our website. By continuing to view the website, we'll assume that you are happy to receive all cookies. Don't show this message again.

Dewch o hyd i gartref

Rydym yn adeiladu cartrefi ac yn creu cymunedau i bobl eu mwynhau. P’un a ydych chi’n dymuno rhentu cartref fforddiadwy, prynu cartref, neu chwilio am lety byw’n annibynnol, mae gennym ni ystod o opsiynau.

Rhentu cartref

Rydym yn darparu cartrefi fforddiadwy i’w rhentu yng Nghaerffili, Caerdydd, Blaenau Gwent, Casnewydd, ac ardaloedd eraill yn Ne Cymru.

Dyrennir ein cartrefi mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol eraill, gyda phob awdurdod lleol yn rheoli cofrestr dai gyffredin.

Darganfyddwch fwy

Prynu cartref

Trwy ein brand Harmoni Homes, rydym yn cynnig amrywiaeth o wahanol gartrefi i’w prynu’n llwyr neu trwy gynllun Perchnogaeth Cartref Cost Isel neu Berchnogaeth a Rennir. Mae’r rhain yn gyfleoedd gwych i brynwyr tro cyntaf neu bobl sydd eisiau bod yn berchen ar gartref eto i fynd ar yr ysgol eiddo.

Ymweld â Cartrefi Harmoni

Visit Harmoni Homes

Byw’n Dda

Thrive yw gwasanaeth llety a chymorth arbenigol United Welsh. Mae ein tîm Byw’n Dda yn gweithio fel rhan o Thrive, gan ddarparu cartrefi a gwasanaethau gwych i dros 800 o denantiaid United Welsh 55 oed a hŷn ar ffurf fflatiau, byngalos, llety cysgodol a chyfleusterau gofal ychwanegol.

Darganfyddwch fwy

Tai â chymorth

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill i ddarparu cartrefi sy’n cefnogi pobl ag ystod amrywiol o anghenion, gan gynnwys pobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, pobl ag anableddau dysgu, a phobl ag anghenion iechyd meddwl.

Find out more