Enter keyword and hit enter

We use cookies to give you the best possible user experience on our website. By continuing to view the website, we'll assume that you are happy to receive all cookies. Don't show this message again.

Cyngor a chefnogaeth ynni

Rydym yn profi digwyddiad unwaith mewn 30 mlynedd, gyda phrisiau ynni anrhagweladwy yn effeithio ar bawb ledled y byd. Mae Ofgem, rheoleiddiwr ynni’r DU, wedi cyhoeddi bod y cap ar brisiau ynni yn cynyddu 54% o 1 Ebrill 2022, sy’n golygu y bydd prisiau nwy a thrydan uwch yn berthnasol o’r dyddiad hwnnw. Dyma adnoddau a gwybodaeth i’ch helpu yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Newid cyflenwyr

Os ydych yn ystyried newid cyflenwyr i osgoi’r cyfraddau ynni cynyddol newydd, argymhellir osgoi hyn ar hyn o bryd. Oherwydd cyflwr y farchnad, ar hyn o bryd nid oes tariffau marchnad agored sy’n rhatach na’r cap newydd.

Mae hyn yn golygu mai’r opsiwn gorau i’r mwyafrif ar hyn o bryd yw cadw at eich cyflenwr.

Cronfeydd caledi

I wneud cais, bydd angen i chi lenwi llawer o ffurflenni. Os hoffech gael cymorth i wneud cais, mae ein tîm Cyngor Ariannol yn hapus i’ch helpu.

  • Ffoniwch 0330 159 6080 (pwyswch 3)
  • Siaradwch â ni ar we-sgwrs yn unitedwelsh.com (cliciwch y cylch glas ar y gwaelod ar y dde)
  • E-bostiwch tellmemore@unitedwelsh.com.

Benthyciad Bil Ynni Hydref 2022

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi benthyciad bil ynni o £200 ar gyfer Hydref 2022 i gynnig cymorth yn ystod y flwyddyn anodd hon. Ym mis Hydref, bydd pob bil trydan yng Nghymru, Lloegr, yr Alban yn cael ei leihau £200 ar gyfer y mis hwnnw. Yna, o fis Ebrill 2023, ac am y pum mlynedd nesaf, bydd eich bil ynni ym mis Ebrill yn £40 ychwanegol. Mae hyn er mwyn adennill y benthyciad o £200 a dalwyd ym mis Hydref 2022.

Taliad Treth y Cyngor Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi mesurau newydd i helpu pobl yn ystod yr argyfwng hwn. Os ydych yn byw o fewn bandiau treth gyngor A i D, byddwch yn derbyn taliad o £150. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol i wneud i hyn ddigwydd a byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gyda mwy o wybodaeth wrth i fwy o newyddion gael ei ryddhau.

Help gyda thaliadau a datgysylltu

Cymru Gynnes: Cyngor Ynni Cartref

Rydym wedi partneru â sefydliadau ar draws Caerffili i dreialu gwasanaeth cynghori newydd dan arweiniad Cymru Gynnes i fynd i’r afael â thlodi tanwydd. Os ydych chi’n denant i United Welsh yng Nghaerffili, gallwch gael cyngor a chymorth manwl ar sut i leihau’r defnydd o ynni, rheoli dyledion tanwydd a newid cyflenwyr i arbed arian. Cysylltwch â ni a chyfeirio at Cymru Gynnes.

Darganfod mwy

Dŵr Cymru: Cronfa Cymorth Cwsmer

Mae Cronfa Cymorth i Gwsmeriaid Dŵr Cymru wedi’i chynllunio i helpu’r rhai sydd mewn caledi ariannol difrifol i glirio dyled ac ymdopi gyda’u taliadau. Os byddwch yn llwyddo i dderbyn y gronfa, bydd Dŵr Cymru yn sefydlu cynlluniau talu misol, pythefnosol neu wythnosol ar gyfer eich taliadau am y flwyddyn gyfredol. Unwaith y byddwch wedi gwneud gwerth chwe mis o daliadau, byddant yn ad-dalu 50% o’ch ôl-ddyledion blaenorol. Os byddwch yn gwneud taliadau am 6 mis arall, byddant wedyn yn talu gweddill eich ôl-ddyledion blaenorol.

Darganfod mwy

Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth

Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth

Darganfod mwy

Beth sy’n digwydd os bydd fy nghwmni ynni yn mynd i’r wal?

Ofgem yw rheolydd ynni annibynnol y DU ac maent yn gweithio i ddiogelu defnyddwyr ynni.
Os bydd eich cyflenwr ynni yn mynd allan o fusnes, bydd Ofgem yn sicrhau bod gennych gyflenwad ynni bob amser. Darllenwch eu canllaw sy’n esbonio beth i’w ddisgwyl os bydd yn digwydd i chi.