Enter keyword and hit enter

Cyngor a chefnogaeth ynni

Rydym yn profi digwyddiad unwaith mewn 30 mlynedd, gyda phrisiau ynni anrhagweladwy yn effeithio ar bawb ledled y byd. Ar Hydref 1af daw’r cap newydd ar brisiau ynni i rym, sy’n golygu y bydd aelwydydd yn gweld cynnydd sylweddol mewn biliau ynni. Dyma adnoddau a gwybodaeth i’ch helpu yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Beth yw rhewi prisiau mis Hydref?

Cyhoeddodd y Prif Weinidog Liz Truss gynllun Gwarant Pris Ynni dwy flynedd mewn ymateb i’r cynnydd parhaus mewn prisiau ynni.

Mae’n cael ei alw’n rhewi prisiau ym mis Hydref gan ei fod yn disodli cap pris cychwynnol Ofgem ym mis Hydref a oedd i fod i ddod i rym ar yr un diwrnod. Mae hyn yn golygu y bydd y cartref cyffredin nawr yn talu tua £1,000 yn llai na phe bai cap pris gwreiddiol Ofgem ym mis Hydref wedi mynd yn ei flaen.

Mae’r gair ‘rhewi’ ychydig yn gamarweiniol, gan nad yw’r Warant yn gosod uchafswm ar gyfer eich bil terfynol am y flwyddyn. Mae’r Warant yn pennu’r pris uchaf y gall cyflenwyr ei godi ar gartrefi am un uned o nwy a thrydan, ond bydd pris eich bil ynni’n dal i ddibynnu ar faint o ynni rydych chi’n ei ddefnyddio.

Mae’n bwysig nodi nad yw hyn yn cael ei gyfyngu ar faint rydych yn ei ddefnyddio, ac os ydych yn defnyddio mwy o ynni na’r cartref arferol gallwch ddisgwyl talu mwy.

Os ydych ar fesurydd rhagdalu, mae’r Warant yn golygu y bydd yr arian a roddwch i mewn yn para’n hirach nag y byddai gyda chap pris gwreiddiol Ofgem.

Cronfeydd caledi

Benthyciad Bil Ynni Hydref 2022

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi benthyciad bil ynni o £200 ar gyfer Hydref 2022 i gynnig cymorth yn ystod y flwyddyn anodd hon. Ym mis Hydref, bydd pob bil trydan yng Nghymru, Lloegr, yr Alban yn cael ei leihau £200 ar gyfer y mis hwnnw. Yna, o fis Ebrill 2023, ac am y pum mlynedd nesaf, bydd eich bil ynni ym mis Ebrill yn £40 ychwanegol. Mae hyn er mwyn adennill y benthyciad o £200 a dalwyd ym mis Hydref 2022.

Cefnogaeth gan gyflenwyr ynni

Os ydych chi’n poeni neu’n cael trafferth talu’ch biliau, cysylltwch â’ch cyflenwr ynni cyn gynted â phosibl. Mae gan gwmnïau ynni mawr gronfeydd a all helpu os ydych mewn dyled, felly cysylltwch â nhw’n uniongyrchol i wirio eu meini prawf cymhwysedd.

I wneud cais, bydd angen i chi lenwi llawer o ffurflenni. Os hoffech gael cymorth i wneud cais, mae ein tîm Cyngor Ariannol yn hapus i’ch helpu.

  • Ffoniwch 0330 159 6080 (pwyswch 3)
  • Siaradwch â ni ar we-sgwrs yn unitedwelsh.com (cliciwch y cylch glas ar y gwaelod ar y dde)
  • E-bostiwch tellmemore@unitedwelsh.com.

Taliad Treth y Cyngor Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi mesurau newydd i helpu pobl yn ystod yr argyfwng hwn. Os ydych yn byw o fewn bandiau treth gyngor A i D, byddwch yn derbyn taliad o £150. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol i wneud i hyn ddigwydd a byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gyda mwy o wybodaeth wrth i fwy o newyddion gael ei ryddhau.

Eglurwyr, awgrymiadau a thriciau

PLAY
PLAY

Beth yw rhewi prisiau mis Hydref?

PLAY
PLAY

Awgrym arbed arian: tric boeler

PLAY
PLAY

Pum ffordd o arbed ynni

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf

Mae ceisiadau ar gyfer Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf Llywodraeth Cymru bellach ar agor.

Os ydych ar fudd-dal cymhwyso rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023 gallwch gael £200 tuag at dalu eich biliau tanwydd y gaeaf hwn – ond mae angen i chi wneud cais amdano.

Gwnewch gais yma

Cymru Gynnes: Cyngor Ynni Cartref

Rydym wedi partneru â sefydliadau ar draws Caerffili i dreialu gwasanaeth cynghori newydd dan arweiniad Cymru Gynnes i fynd i’r afael â thlodi tanwydd. Os ydych chi’n denant i United Welsh yng Nghaerffili, gallwch gael cyngor a chymorth manwl ar sut i leihau’r defnydd o ynni, rheoli dyledion tanwydd a newid cyflenwyr i arbed arian. Cysylltwch â ni a chyfeirio at Cymru Gynnes.

Darganfod mwy

Dŵr Cymru: Cronfa Cymorth Cwsmer

Mae Cronfa Cymorth i Gwsmeriaid Dŵr Cymru wedi’i chynllunio i helpu’r rhai sydd mewn caledi ariannol difrifol i glirio dyled ac ymdopi gyda’u taliadau. Os byddwch yn llwyddo i dderbyn y gronfa, bydd Dŵr Cymru yn sefydlu cynlluniau talu misol, pythefnosol neu wythnosol ar gyfer eich taliadau am y flwyddyn gyfredol. Unwaith y byddwch wedi gwneud gwerth chwe mis o daliadau, byddant yn ad-dalu 50% o’ch ôl-ddyledion blaenorol. Os byddwch yn gwneud taliadau am 6 mis arall, byddant wedyn yn talu gweddill eich ôl-ddyledion blaenorol.

Darganfod mwy

Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth

Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth

Darganfod mwy

Beth sy’n digwydd os bydd fy nghwmni ynni yn mynd i’r wal?

Ofgem yw rheolydd ynni annibynnol y DU ac maent yn gweithio i ddiogelu defnyddwyr ynni.
Os bydd eich cyflenwr ynni yn mynd allan o fusnes, bydd Ofgem yn sicrhau bod gennych gyflenwad ynni bob amser. Darllenwch eu canllaw sy’n esbonio beth i’w ddisgwyl os bydd yn digwydd i chi.