Enter keyword and hit enter

We use cookies to give you the best possible user experience on our website. By continuing to view the website, we'll assume that you are happy to receive all cookies. Don't show this message again.

Tai â Chymorth

Rydym yn gweithio gyda darparwyr cymorth eraill i ddarparu cartrefi i bobl ag anghenion cymorth ychwanegol amrywiol, gan gynnwys pobl ag anableddau dysgu, pobl ddigartref o bob oed, pobl ifanc sy’n gadael y system ofal, merched sy’n dianc rhag cam-drin domestig, pobl sy’n adfer ar ôl camddefnyddio sylweddau a phobl ag anghenion iechyd meddwl.

Mae ein tîm Thrive hefyd yn darparu Gwasanaeth Cymorth Fel y Bo’r Angen yng Nghaerdydd mewn partneriaeth â Byddin yr Iachawdwriaeth a phrosiect tai arbenigol yng Nghaerdydd o’r enw PREP, sy’n helpu pobl sy’n wynebu perygl o golli eu cartref a’r rhai y mae angen cymorth arnynt i reoli eu tenantiaethau ac i fyw’n annibynnol.

Mae gennym raglen ddatblygu weithredol sy’n darparu tai o ansawdd i bobl ag anghenion cymorth. Isod ceir rhai enghreifftiau diweddar o’r datblygiadau hyn: