Enter keyword and hit enter

We use cookies to give you the best possible user experience on our website. By continuing to view the website, we'll assume that you are happy to receive all cookies. Don't show this message again.

Help gydag arian

Mae ein tîm Cynghori Ariannol yn helpu tenantiaid i ddelio ag unrhyw broblemau ariannol a all fod ganddynt, gan gynnig gwybodaeth a chyngor i’w helpu i wneud y gorau o’u harian.

Gall hyn gynnwys cyngor ar gyllidebu er mwyn talu eich rhent a blaenoriaethu dyledion, yn ogystal â chymorth i ddeall eich sefyllfa o ran budd-daliadau a’r hyn y gallai fod hawl gennych i’w gael.

Mae budd-daliadau yn newid ac er bod rhai o’r newidiadau hyn wedi digwydd yn barod, mae rhagor yn yr arfaeth.

Os hoffech gael gwybodaeth am sut i dalu eich rhent, cliciwch yma.

Mae ein masgot ymgyrch Bob Credyd Cynhwysol yma i’ch helpu chi i baratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol.

Pan glywodd BOB fod ei fuddion yn newid i ddod yn daliad Credyd Cynhwysol misol sengl, fe baratôdd i Fancio, mynd ar-lein a chyllido fel y gallai hawlio.

Bancio

Dim ond i gyfrif banc y gellir talu Credyd Cynhwysol. Sefydlwch un neu ddefnyddio’r un sydd gennych chi eisoes.

Mae’r wybodaeth hon am y Gwasanaeth Cyngor Arian yn esbonio’r hyn sydd angen i chi ei wneud i sefydlu un.

Am gymorth pellach, Cysylltwch â Ni.

Ar-lein

Mae pob hawliad yn cael ei reoli ar-lein, felly mae angen i chi wybod ble y gallwch gyrchu’r rhyngrwyd ac mae angen y sgiliau arnoch i fynd ar-lein.

Gall Cymunedau Digidol Cymru ddweud wrthych ble y gallwch ddod o hyd i’r cyfrifiadur cyhoeddus agosaf.

Gall ein Cynghorwyr Arian hefyd eich cyfeirio at helpu gyda defnyddio cyfrifiaduron a’r rhyngrwyd. Cysylltwch â ni.

Cyllidebu

Mae angen i chi gynllunio’ch cyllideb. Telir Credyd Cynhwysol yn fisol yn hytrach nag yn wythnosol neu’n bythefnosol. Mae gan y Gwasanaeth Cyngor Arian offeryn Rheolwr Arian i’ch helpu chi i ddechrau cyllidebu.

Beth arall wnaeth BOB?

 • Gwnaeth gyfeiriad e-bost
 • Cofrestrodd ar www.GOV.UK/VERIFY
 • Dechreuodd arbed cwpl o bunnoedd bob wythnos felly roedd ganddo arian cyn ei daliad UC cyntaf (mae’n cymryd o leiaf pump neu chwe wythnos i’ch taliad cyntaf gyrraedd ar ôl i chi wneud eich cais)

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd i bobl sydd mewn gwaith neu allan o waith.

Disgwylir i bobl sy’n gwneud cais newydd am fudd-dal hawlio Credyd Cynhwysol.

Mae’n wahanol oherwydd:

 • Dim ond un taliad misol y byddwch chi’n ei gael ar gyfer eich cartref
 • Telir Credyd Cynhwysol i’ch cyfrif banc
 • Os oes gennych hawl i gael help gyda’ch rhent, bydd hyn yn cael ei gynnwys yn y taliad misol a bydd yn rhaid i chi dalu’r rhent i United Welsh eich hun
 • Bydd yn rhaid i chi wneud cais am eich Credyd Cynhwysol a’i reoli ar-lein
 • Bydd angen i chi hawlio rhai budd-daliadau ar wahân o hyd, fel Gostyngiad Treth Gyngor a Thaliad Annibyniaeth Bersonol

Mae Credyd Cynhwysol yn disodli’r budd-daliadau isod:

 • Budd-dal Tai
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gweithio
 • Cymorth Incwm
 • Lwfans Cymorth Cyflogaeth (yn gysylltiedig ag incwm)
 • Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm)

Beth allai fy ysgogi i symud ymlaen i Gredyd Cynhwysol?

Newid mewn amgylchiadau; dyma beth allai ysgogi newid:

 • Wedi’i gael yn addas ar gyfer gwaith fel bod ESA yn stopio
 • Cychwyn neu orffen perthynas
 • Profedigaeth
 • Newid mewn oriau gwaith
 • Colli swydd
 • Dod yn ofalwr
 • Plentyn ieuengaf yn troi’n bump oed
 • Mynd yn ôl i’r gwaith ar ôl salwch
 • Cais newydd am Fudd-dal Tai
 • Symud o un Awdurdod Lleol i’r llall
 • Newid i lwfans ceisio gwaith a chymorth incwm oherwydd genedigaeth plentyn

Dysgwch sut i wneud cais am Gredyd Cynhwysol yma

Pa wybodaeth sydd ei hangen arnaf i wneud cais am Gredyd Cynhwysol?

Er mwyn gwneud eich proses hawlio mor gyflym a hawdd â phosibl, gwnewch yn siŵr bod gennych yr holl wybodaeth ganlynol:

 • Eich rhif Yswiriant Gwladol a rhif Yswiriant Gwladol eich partner
 • Eich côd post
 • Eich cyfeiriad e-bost (ni allwch hawlio heb un!)
 • Eich rhif ffôn (llinell dir neu ffôn symudol)
 • Cyfeiriad United Welsh: United Welsh, 13 Heol y Beddau, Caerffili, CF83 2AX
 • Eich rhent (cysylltwch â ni os nad ydych yn siŵr o’r swm cywir)
 • Dyddiad cychwyn eich tenantiaeth
 • Manylion unrhyw blant / perthnasau / pobl eraill sy’n byw gyda chi, gan gynnwys eu henw, dyddiad geni, perthynas â chi ac incwm
 • Manylion unrhyw arbedion
 • Manylion unrhyw arian arall a dderbyniwch
 • Enw a chyfeiriad eich banc, eich rhif cyfrif a’ch cod didoli

Rwy’n gwneud cais am Gredyd Cynhwysol am y tro cyntaf. Ble gallaf ddod o hyd i gefnogaeth ac arweiniad?

Bydd yr offeryn defnyddiol hwn, a ddatblygwyd gan Hyde Housing, yn eich arwain drwy’r broses ac yn eich helpu i gael y cymorth ariannol y mae gennych hawl iddo. Dewch o hyd iddo yma: UNIVERSAL CREDIT SUPPORT (uc-helper.co.uk)

Sascha Williams - Arweinydd tîm Ymgynghorydd Ariannol
Debra Rosser - Cynghorydd Arian
Lesley Bevan - Cynghorydd Arian
Julie Morris - Swyddog Rhenti
Clive James - Swyddog Rhenti
Claire Rodgers - Swyddog Rhenti
Mark Jones - Swyddog Rhenti
Karen Llewellyn - Swyddog Rhenti
Karen Thomas - Rheolwr Cyngor Incwm ac Arian
Yvonne Davies - Arweinydd Tîm Rhenti
Kate Jones - Swyddog Cynaliadwyedd
Lynn Rees - Cynghorydd Arian
Simone DaSilva - Cynghorydd Arian