Enter keyword and hit enter

Help gydag arian

Gall ein tîm Cyngor Ariannol eich helpu i ddelio ag unrhyw broblemau ariannol y gallech fod yn eu cael, gan gynnig gwybodaeth a chyngor i’ch helpu i wneud y gorau o’ch arian; yn ogystal â chymorth i dalu eich rhent.

Mae hyn yn cynnwys cyngor cyllidebu ar gyfer talu eich rhent a blaenoriaethu dyled; cymorth i ddeall eich sefyllfa budd-daliadau a’r hyn y gallech fod â hawl iddo, a llawer mwy!

Os hoffech siarad â’r tîm, cysylltwch â ni.

Ffyrdd o dalu eich rhent

Mae sawl ffordd y gallwch dalu eich rhent, gan gynnwys Debyd Uniongyrchol, ein ap TED, neu yma ar ein gwefan.

Darganfod mwy

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal i bobl mewn gwaith neu ddi-waith. Mae’n disodli Budd-dal Tai, Credyd Treth Plant, Credyd Treth Gwaith, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn gysylltiedig ag incwm) a Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm).

Dysgwch am Gredyd Cynhwysol, sut i’w hawlio a beth allai ysgogi symud iddo.

Darganfod mwy

Dodrefn cost isel

Rydym yn gweithio gyda Boomerang Caerdydd i ddarparu dodrefn ail-law, cost isel, gan helpu pobl sy’n derbyn incwm isel neu sy’n hawlio budd-daliadau i ddodrefnu eu cartref

Mae hyn yn cynnwys eitemau fel gwelyau, matresi, cypyrddau dillad, soffas a sugnwyr llwch.

Os na allwch brynu eitemau eich hun, efallai y gallwn eich helpu drwy ein Cronfa Cymorth Ariannol. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

Rhestr prisiau

Cronfa Cymorth Arian

Gydag anawsterau’r pandemig a chostau byw cynyddol, crëwyd ein Cronfa Cymorth Ariannol i roi help llaw i bobl. Dyfarnwyd 44 o daliadau i helpu pobl yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Siaradwch â’n tîm Cyngor Ariannol i gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais.

Cysylltu â ni

Yswiriant Cynnwys Cartref

Rydym yn yswirio ein hadeiladau rhag ofn y bydd tân, llifogydd neu ddifrod difrifol, ond efallai na fyddwch yn ymwybodol nad ydym yn yswirio eich cynnwys neu eiddo personol fel rhan o’ch contract. Dylech ystyried ar gyfer beth y byddai polisi yswiriant cynnwys cartref yn eich diogelu, i’ch helpu i wneud penderfyniad gwybodus ynghylch a oes angen un arnoch.

Darganfod mwy
Mark Jones - Sustainability Officer
Lynne Rees - Money Advisor
Lesley Bevan - Rent Officer
Melanie Arnold, Rent Officer (Older Persons and Supported Housing)
Sascha Williams - Money Advice Team Leader
Debra Rosser - Money Advisor
Kate Jones - Rents Team Leader
Julie Morris - Rent Officer
Claire Rodgers - Rent Officer
Karen Llewellyn - Rent Officer
Clive James - Rent Officer
Simone Dasilva - Money Advisor
Daniel Bevan - Service Charge Finance Officer
Sam Wangiel - Income Team Leader
Alison Hill - Income Assistant
Laura Price - Rent Officer
Yvonne Davies - Income & Money Advice Manager
Linda Jones - Income Assistant
Libby Tucker - Money Advisor
Alex Gallery Service Charge Lead
Liam Bouse - Rent Officer
Linzi Morris - Money Advisor
Chris Lewis - Income Assistant