Enter keyword and hit enter

Help gydag arian

Mae ein tîm Cynghori Ariannol yn helpu tenantiaid i ddelio ag unrhyw broblemau ariannol a all fod ganddynt, gan gynnig gwybodaeth a chyngor i’w helpu i wneud y gorau o’u harian.

Gall hyn gynnwys cyngor ar gyllidebu er mwyn talu eich rhent a blaenoriaethu dyledion, yn ogystal â chymorth i ddeall eich sefyllfa o ran budd-daliadau a’r hyn y gallai fod hawl gennych i’w gael.

Mae budd-daliadau yn newid ac er bod rhai o’r newidiadau hyn wedi digwydd yn barod, mae rhagor yn yr arfaeth.

Os hoffech gael gwybodaeth am sut i dalu eich rhent, cliciwch yma.

Mae ein masgot ymgyrch Bob Credyd Cynhwysol yma i’ch helpu chi i baratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol.

Pan glywodd BOB fod ei fuddion yn newid i ddod yn daliad Credyd Cynhwysol misol sengl, fe baratôdd i Fancio, mynd ar-lein a chyllido fel y gallai hawlio.

Bancio

Dim ond i gyfrif banc y gellir talu Credyd Cynhwysol. Sefydlwch un neu ddefnyddio’r un sydd gennych chi eisoes.

Mae’r wybodaeth hon am y Gwasanaeth Cyngor Arian yn esbonio’r hyn sydd angen i chi ei wneud i sefydlu un.

Am gymorth pellach, Cysylltwch â Ni.

Ar-lein

Mae pob hawliad yn cael ei reoli ar-lein, felly mae angen i chi wybod ble y gallwch gyrchu’r rhyngrwyd ac mae angen y sgiliau arnoch i fynd ar-lein.

Gall Cymunedau Digidol Cymru ddweud wrthych ble y gallwch ddod o hyd i’r cyfrifiadur cyhoeddus agosaf.

Gall ein Cynghorwyr Arian hefyd eich cyfeirio at helpu gyda defnyddio cyfrifiaduron a’r rhyngrwyd. Cysylltwch â ni.

Cyllidebu

Mae angen i chi gynllunio’ch cyllideb. Telir Credyd Cynhwysol yn fisol yn hytrach nag yn wythnosol neu’n bythefnosol. Mae gan y Gwasanaeth Cyngor Arian offeryn Rheolwr Arian i’ch helpu chi i ddechrau cyllidebu.

Beth arall wnaeth BOB?

 • Gwnaeth gyfeiriad e-bost
 • Cofrestrodd ar www.GOV.UK/VERIFY
 • Dechreuodd arbed cwpl o bunnoedd bob wythnos felly roedd ganddo arian cyn ei daliad UC cyntaf (mae’n cymryd o leiaf pump neu chwe wythnos i’ch taliad cyntaf gyrraedd ar ôl i chi wneud eich cais)

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd i bobl sydd mewn gwaith neu allan o waith.

Disgwylir i bobl sy’n gwneud cais newydd am fudd-dal hawlio Credyd Cynhwysol.

Mae’n wahanol oherwydd:

 • Dim ond un taliad misol y byddwch chi’n ei gael ar gyfer eich cartref
 • Telir Credyd Cynhwysol i’ch cyfrif banc
 • Os oes gennych hawl i gael help gyda’ch rhent, bydd hyn yn cael ei gynnwys yn y taliad misol a bydd yn rhaid i chi dalu’r rhent i United Welsh eich hun
 • Bydd yn rhaid i chi wneud cais am eich Credyd Cynhwysol a’i reoli ar-lein
 • Bydd angen i chi hawlio rhai budd-daliadau ar wahân o hyd, fel Gostyngiad Treth Gyngor a Thaliad Annibyniaeth Bersonol

Mae Credyd Cynhwysol yn disodli’r budd-daliadau isod:

 • Budd-dal Tai
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gweithio
 • Cymorth Incwm
 • Lwfans Cymorth Cyflogaeth (yn gysylltiedig ag incwm)
 • Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm)

Beth allai fy ysgogi i symud ymlaen i Gredyd Cynhwysol?

Newid mewn amgylchiadau; dyma beth allai ysgogi newid:

 • Wedi’i gael yn addas ar gyfer gwaith fel bod ESA yn stopio
 • Cychwyn neu orffen perthynas
 • Profedigaeth
 • Newid mewn oriau gwaith
 • Colli swydd
 • Dod yn ofalwr
 • Plentyn ieuengaf yn troi’n bump oed
 • Mynd yn ôl i’r gwaith ar ôl salwch
 • Cais newydd am Fudd-dal Tai
 • Symud o un Awdurdod Lleol i’r llall
 • Newid i lwfans ceisio gwaith a chymorth incwm oherwydd genedigaeth plentyn

Dysgwch sut i wneud cais am Gredyd Cynhwysol yma

Pa wybodaeth sydd ei hangen arnaf i wneud cais am Gredyd Cynhwysol?

Er mwyn gwneud eich proses hawlio mor gyflym a hawdd â phosibl, gwnewch yn siŵr bod gennych yr holl wybodaeth ganlynol:

 • Eich rhif Yswiriant Gwladol a rhif Yswiriant Gwladol eich partner
 • Eich côd post
 • Eich cyfeiriad e-bost (ni allwch hawlio heb un!)
 • Eich rhif ffôn (llinell dir neu ffôn symudol)
 • Cyfeiriad United Welsh: United Welsh, 13 Heol y Beddau, Caerffili, CF83 2AX
 • Eich rhent (cysylltwch â ni os nad ydych yn siŵr o’r swm cywir)
 • Dyddiad cychwyn eich tenantiaeth
 • Manylion unrhyw blant / perthnasau / pobl eraill sy’n byw gyda chi, gan gynnwys eu henw, dyddiad geni, perthynas â chi ac incwm
 • Manylion unrhyw arbedion
 • Manylion unrhyw arian arall a dderbyniwch
 • Enw a chyfeiriad eich banc, eich rhif cyfrif a’ch cod didoli

Rwy’n gwneud cais am Gredyd Cynhwysol am y tro cyntaf. Ble gallaf ddod o hyd i gefnogaeth ac arweiniad?

Bydd yr offeryn defnyddiol hwn, a ddatblygwyd gan Hyde Housing, yn eich arwain drwy’r broses ac yn eich helpu i gael y cymorth ariannol y mae gennych hawl iddo. Dewch o hyd iddo yma: UNIVERSAL CREDIT SUPPORT (uc-helper.co.uk)

Sascha Williams - Arweinydd tîm Ymgynghorydd Ariannol
Debra Rosser - Cynghorydd Arian
Lesley Bevan - Cynghorydd Arian
Julie Morris - Swyddog Rhenti
Clive James - Swyddog Rhenti
Claire Rodgers - Swyddog Rhenti
Mark Jones - Swyddog Rhenti
Karen Llewellyn - Swyddog Rhenti
Karen Thomas - Rheolwr Cyngor Incwm ac Arian
Yvonne Davies - Arweinydd Tîm Rhenti
Kate Jones - Swyddog Cynaliadwyedd
Lynn Rees - Cynghorydd Arian
Simone DaSilva - Cynghorydd Arian