Enter keyword and hit enter

We use cookies to give you the best possible user experience on our website. By continuing to view the website, we'll assume that you are happy to receive all cookies. Don't show this message again.

Gwasanaeth Dychwelyd pwrpasol

Mae’r gwasanaeth dychwelyd pwrpasol yn cefnogi pobl ag anghenion iechyd meddwl a chymdeithasol cymhleth yng Ngwent.

Ar hyn o bryd, gall pobl sy’n cyrchu gwasanaethau iechyd meddwl oedolion a gomisiynwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan breswylio y tu allan i ardal Gwent, neu y tu allan i Gymru, i dderbyn triniaeth ddwys.

I bobl ag anawsterau iechyd meddwl cymhleth, sydd hefyd yn profi trallod emosiynol, gall fod yn heriol gadael lleoliad ward.

Yn hanesyddol, bu hefyd yn anodd i wasanaethau lleol gynnig y gefnogaeth ddwys sydd ei hangen ar y garfan hon i symud yn ôl i’r gymuned, yn agosach at adref, gan arwain at unigolion yn dychwelyd i leoliadau gofal iechyd.

Dywedodd Karen Tipple, Dirprwy Gyfarwyddwr Tai Arbenigol, Cymorth a Lles United Welsh:

“Yn United Welsh, rydym yn ymfalchïo yn ein dull o weithio gyda phobl, gan roi cryfderau ac anghenion unigolion wrth galon ein gwasanaeth i sicrhau canlyniadau cadarnhaol iddynt hwy a’u cymunedau.

“Bydd y gwasanaeth newydd hwn yn defnyddio dull seicolegol gwybodus, gan gynnig cefnogaeth gymunedol fedrus a hyblyg i wella lles a helpu cleifion i drosglwyddo i’r gymuned i fyw bywydau cyflawn yn eu cartrefi eu hunain.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio’n agos gydag ABUHB i gefnogi mwy o bobl yng Ngwent.”

Dywedodd Dr Kate Williams, Arweinydd Clinigol a Strategol ar gyfer Rheoli Achos Dwys i ABUHB:

“Rydyn ni wrth ein boddau o fod yn bartner gyda United Welsh i ddatblygu’r gwasanaeth hwn. Mae pobl sy’n profi anawsterau iechyd meddwl cymhleth yn aml yn eu cael eu hunain mewn lleoliadau ysbyty a all fod ymhell o’r cartref. Mae’r prosiect hwn yn cynnig cyfle cyffrous i ddarparu cefnogaeth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy’n cael ei arwain gan anghenion i bobl yn eu cartrefi eu hunain.

“Mae’n wych cydweithredu â sefydliad sy’n rhannu ein gwerthoedd, ein hymrwymiad a’n hangerdd dros greu cefnogaeth unigol a phwrpasol. Credwn y gall y dull hwn rymuso pobl i deimlo’n hyderus i fyw bywyd ystyrlon yn eu cymuned eu hunain.”

Y gwasanaeth newydd hwn yw’r ail un y mae United Welsh yn ei ddarparu ar ran UBUHB. Yn 2016, gwnaethom agor cynllun tai â chymorth yn Blaina, gan weithio mewn partneriaeth i gleifion symud o leoliadau ward ysbytai hir seiciatryddol yn ôl i fyw yn y gymuned.