Enter keyword and hit enter

We use cookies to give you the best possible user experience on our website. By continuing to view the website, we'll assume that you are happy to receive all cookies. Don't show this message again.

Floating Support Caerdydd

Mae gwasanaeth Floating Support Caerdydd, a ddarperir gan United Welsh mewn partneriaeth â Byddin yr Iachawdwriaeth, yn helpu i atal unigolion a theuluoedd rhag dod yn ddigartref; drwy becyn cymorth 12 wythnos wedi’i deilwra sy’n cwmpasu popeth o reolaeth ariannol i iechyd meddwl a lles.

Wedi’i ariannu gan raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru, nod Cymorth Hyblyg hefyd yw cysylltu pobl sy’n agored i niwed â’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt i fyw’n annibynnol yn eu cymunedau a’u cysylltu â rhwydweithiau ehangach, megis sesiynau galw heibio cymunedol neu rieni a grwpiau tots.

Gwneir hyn drwy ddull sy’n seiliedig ar gryfderau o asesu anghenion unigol, gan roi cymorth wedi’i deilwra i bobl sydd mewn perygl mawr o golli eu cartrefi.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth a gynigir drwy Gymorth Hyblyg gan ein tîm Thrive, gan gynnwys llwybrau ar gyfer atgyfeirio, cysylltwch â ni.