Enter keyword and hit enter

Celtic Horizons

Celtic Horizons yw’r gwasanaeth rheoli asedau gwobrwyog ar gyfer United Welsh, sy’n darparu gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw sy’n canolbwyntio ar y cwsmer ar gyfer dros 6,300 o gartrefi yn Ne Cymru.

Wedi’i gyflwyno mewn partneriaeth â Mears, mae Celtic Horizons wedi ymrwymo i safonau gwasanaeth uchel i bobl fwynhau eu cartrefi a lle maen nhw’n byw.

 

Riportiwch atgyweiriad

Os oes angen atgyweiriad arnoch gartref, mae’n hawdd rhoi gwybod amdano.

Gellir gwneud ceisiadau atgyweirio nad ydynt yn rhai brys ar eich ap tenant TED. Cliciwch yma i fewngofnodi neu gofrestru os nad ydych chi wedi eisoes.

Gallwch hefyd ffonio 0330 159 6080 a phwyso 1.

 

System negeseuon testun

Nawr pan fydd gennych apwyntiad gyda Celtic Horizons wedi’i archebu, byddwch yn derbyn dolen we fel y gallwch:
 • Dderbyn neges destun atgoffa am eich apwyntiad atgyweirio y noson cynt a phan fydd y gweithiwr ar y ffordd
 • Wylio lleoliad a thaith y gweithredwr gydag amcangyfrif o amser cyrraedd
 • Weld enw a llun y gweithiwr sydd i fod i ddod
 • Yrru neges i’r gweithredwr i rannu gwybodaeth ddefnyddiol cyn iddo gyrraedd
Darganfyddwch fwy

Atgyweiriadau yw’r rhain a allai achosi perygl neu berygl iechyd uniongyrchol i chi neu’ch cymdogion, neu a allai achosi niwed sylweddol i’ch cartref:

 • Pibellau dŵr yn byrstio neu danciau storio
 • Diffygion trydanol peryglus
 • Nwy yn dianc
 • Drysau neu ffenestri ansefydlog yn dilyn fandaliaeth neu dorri i mewn
 • Person yn gaeth mewn lifft
 • Draeniau wedi’u blocio’n ddifrifol neu’n gollwng
 • Dim dŵr poeth
 • Dim gwres
 • Tŷ bach ddim yn gweithio lle nad oes ond un yn yr eiddo.

 

Ein nod yw ymateb i atgyweiriadau brys o fewn dwy awr.

Mae atgyweiriadau brys yn rhai nad ydynt yn peri unrhyw berygl uniongyrchol, er y byddant yn debygol o achosi difrod ac anghyfleustra pellach os na roddir sylw iddynt.

Mae enghreifftiau o atgyweiriadau brys yn cynnwys:

 • Ffenestr allanol, drws neu glo ansefydlog
 • Tŷ bach wedi’i flocio neu ddim yn fflysio
 • Sinc, baddon neu fasn wedi’i blocio
 • Tap na ellir ei droi

Ein nod yw ymateb i bob atgyweiriad brys o fewn saith diwrnod.

Mae atgyweiriadau arferol yn rhai nad ydyn nhw’n achosi’r fath anghyfleustra neu anghysur fel bod angen sylw brys arnyn nhw, fel ffenestri’n glynu neu banel baddon rhydd.

Ein nod yw ymateb i bob atgyweiriad arferol o fewn 28 diwrnod.

Mae gwaith cynnal a chadw wedi’i gynllunio yn waith sydd wedi’i gynllunio yn eich cartref ymlaen llaw i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn ddiogel ac mewn cyflwr da. Mae enghreifftiau o waith cynnal a chadw wedi’i gynllunio yn cynnwys paentio allanol, amnewid ffenestri a drysau, ailosod system wresogi a gwiriadau diogelwch nwy blynyddol. Bydd Celtic Horizons neu gontractwr yn cysylltu â thenantiaid ymlaen llaw i gynnal unrhyw arolygon a all fod yn ofynnol cyn i’r gwaith ddechrau.

PLAY
PLAY

Sut i ddefnyddio'ch rheolyddion gwresogi

PLAY
PLAY

Sut i osgoi anwedd a llwydni

PLAY
PLAY

Sut i newid lamp fflwroleuol

PLAY
PLAY

Sut i ailosod eich trydan

PLAY
PLAY

Sut i ddadflocio basn neu doiled

PLAY
PLAY

Sut i wneud y gorau o'ch gwres

PLAY
PLAY

Help i symud i'ch cartref newydd

PLAY
PLAY

Sut i ddad-rewi'ch boeler

PLAY
PLAY

Help gyda diogelwch cartref

PLAY
PLAY

Sut i riportio atgyweiriad ar ap TED United Welsh

Wrth ofalu am gartrefi United Welsh ar draws 11 awdurdod lleol, mae Celtic Horizons hefyd yn darparu cyfleoedd i bobl ddechrau a datblygu eu gyrfaoedd trwy leoliadau gwaith a phrentisiaethau.
Mae’r tîm yn angerddol am wella amrywiaeth ac yn buddsoddi mewn pobl ifanc i rannu’r sgiliau a’r cyfleoedd a grëir gan y sectorau crefftau ac adeiladu.