Enter keyword and hit enter

Heol Brynteg

Mae Heol Brynteg yn gynllun tai â chymorth yn Blaina a ddarperir gan United Welsh mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Rydym yn cefnogi cleifion i symud o leoliadau ward ysbytai tymor hir seiciatryddol yn ôl i fyw yn y gymuned.

Yn cynnwys pum fflat ar wahân, pob un ag ardal fyw a chegin, ystafell ymolchi ac ystafell wely, mae gan Heol Brynteg staff ar y safle 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos i helpu tenantiaid i ddatblygu sgiliau bywyd a symud tuag at fyw gwydn, annibynnol.

Mae ein tîm Thrive yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu Heol Brynteg, gan helpu pobl i wella eu lles a gwireddu eu potensial.

Mae ein staff yn datblygu perthnasoedd therapiwtig gyda thenantiaid i gefnogi eu hanghenion cymdeithasol a lleihau’r risg o ailwaelu iechyd meddwl. Nid oes gan denantiaid ddyddiad “symud ymlaen” dynodedig, felly gallai fod yn gartref tymor hir o bosibl.

Gallwch weld faint mae byw ym Mrynteg yn ei olygu i denantiaid Mark a Nigel yn y ffilmiau isod.