Enter keyword and hit enter

Atgyweiriadau

An image of the Celtic Horizons logo which says Celtic Horizons in black text with a pink, light blue and dark blue triangle on the upper right corner

Mae Celtic Horizons yn darparu gwaith atgyweirio a chynnal a chadw i United Welsh.

I roi gwybod am atgyweiriad:

 • Ffoniwch 0330 159 6080 a gwasgwch 1, neu
 • Neges ar ap TED

Pan fyddwch wedi trefnu apwyntiad gyda Celtic Horizons, byddwch yn derbyn dolen we fel y gallwch:

 • Dderbyn neges destun i’ch atgoffa am eich apwyntiad atgyweirio y noson cynt a phan fydd y gweithiwr ar y ffordd
 • Gadw llygad ar leoliad a llwybr y gweithiwr gydag amcangyfrif o’r amser cyrraedd
 • Gweld enw a llun y gweithiwr sydd i fod i fynychu
 • Anfon neges at y gweithiwr i rannu gwybodaeth ddefnyddiol cyn iddo gyrraedd
Darganfod rhagor
PLAY
PLAY

Sut i roi gwybod am atgyweiriad ar ap TED United Welsh

Sut-i-wneud defnyddiol

PLAY
PLAY

Sut i osgoi anwedd a llwydni

PLAY
PLAY

Sut i newid lamp fflwroleuol

PLAY
PLAY

Sut i ddadflocio basn neu doiled

PLAY
PLAY

Sut i ailosod eich trydan

PLAY
PLAY

Sut i ddefnyddio eich rheolyddion gwresogi

PLAY
PLAY

Sut i wneud y gorau o'ch gwres

PLAY
PLAY

Sut i ddad-rewi eich boeler

PLAY
PLAY

Help gyda diogelwch yn y cartref

PLAY
PLAY

Beth i'w wneud yn ystod argyfwng gartref

Sut rydym yn blaenoriaethu gwaith atgyweirio

Atgyweiriadau yw’r rhain a allai achosi perygl uniongyrchol i iechyd neu berygl i chi neu’ch cymdogion, neu a allai achosi difrod sylweddol i’ch cartref:

 • Pibellau dŵr neu danciau storio wedi byrstio
 • Namau trydanol peryglus
 • Nwy yn dianc
 • Drysau neu ffenestri anniogel yn dilyn fandaliaeth neu dorri i mewn
 • Person yn sownd mewn lifft
 • Draeniau wedi’u blocio’n ddifrifol neu’n gollwng
 • Dim dŵr poeth
 • Dim gwres
 • Toiled ddim yn gweithio lle mai dim ond un sydd yn yr eiddo.

Ein nod yw ymateb i atgyweiriadau brys o fewn dwy awr.

Atgyweiriadau brys yw’r rhai nad ydynt yn achosi unrhyw berygl uniongyrchol, er y byddant yn debygol o achosi difrod ac anghyfleustra pellach os na roddir sylw iddynt.

Mae enghreifftiau o atgyweiriadau brys yn cynnwys:

 • Ffenestr, drws neu glo allanol anniogel
 • Toiled wedi’i rwystro neu ddim yn fflysio
 • Sinc, bath neu fasn wedi’i rwystro
 • Tap na ellir ei droi.

Ein nod yw ymateb i bob atgyweiriad brys o fewn saith diwrnod.

.

Atgyweiriadau arferol yw’r rhai nad ydynt yn achosi’r fath anghyfleustra neu anghysur fel bod angen sylw brys, fel ffenestri’n glynu neu banel bath rhydd.

Ein nod yw ymateb i bob atgyweiriad arferol o fewn 28 diwrnod.

Gwaith wedi’i gynllunio yn eich cartref ymlaen llaw yw gwaith cynnal a chadw wedi’i gynllunio i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn ddiogel ac mewn cyflwr gweithio da. Mae enghreifftiau o waith cynnal a chadw cynlluniedig yn cynnwys paentio allanol, gosod ffenestri a drysau newydd, gosod systemau gwresogi newydd a gwiriadau diogelwch nwy blynyddol. Bydd Celtic Horizons neu gontractwr yn cysylltu â chi ymlaen llaw i gynnal unrhyw arolygon y gall fod eu hangen cyn i’r gwaith ddechrau.

Ad-daliadau

Os bydd yn rhaid i United Welsh dalu i drwsio rhywbeth yr ydych yn gyfrifol amdano, megis difrod a achosir gennych chi neu ymwelydd, byddwn yn codi tâl arnoch am gost y gwaith.

Gallai hyn gynnwys gwaith atgyweirio a wnaed ar ôl i’ch contract ddod i ben os digwyddodd y difrod tra’ch bod yn ddeiliad contract ar gyfer yr eiddo.

Darganfod mwy