Enter keyword and hit enter

Ymchwilydd (Tai Ffres)

Rydym yn chwilio am Ymchwilydd i ymuno â’n tîm yn Tai Ffres. Mae Tai Ffres yn wasanaeth tai a chymorth newydd a grëwyd gyda phobl ifanc, ar gyfer pobl ifanc.

Mae Tai Ffres yn cael ei ddatblygu a’i ddarparu gan United Welsh a Llamau gyda chyllid Llywodraeth Cymru. Rydym yn cymryd agwedd newydd at roi terfyn ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc ac yn cynnwys pobl ifanc ym mhopeth a wnawn.

Bydd y rôl hon yn cynnwys cyd-ddylunio a chynnal ymchwil yn ymwneud â phobl ifanc sy’n cael mynediad i gartrefi Tai Ffres ac yn byw ynddynt. Byddwch hefyd yn cynrychioli Tai Ffres mewn digwyddiadau a chyfarfodydd allanol, gan gyflwyno a mynychu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion sy’n effeithio ar bobl ifanc, tai a digartrefedd.

Os oes gennych brofiad o gynnal ymchwil gyda grwpiau agored i niwed, dealltwriaeth dda o ofynion ymchwil a gwerthuso o ansawdd uchel a phrofiad o gyfleu canfyddiadau ymchwil i wahanol gynulleidfaoedd, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Fformatau amgen

Os oes angen y dogfennau hyn arnoch mewn fformat arall, fel print bras neu gefndir gwyn neu liw, cysylltwch â’n tîm Cyfathrebu.

Cysylltwch â ni

Sut i wneud cais

I wneud cais, anfonwch gopi o’ch CV a’r ffurflen Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Datgan Diddordeb i jobs@unitedwelsh.com.

Dyddiad cau – dydd Sul 30 Gorffennaf am 5pm

Yn eich CV, rhowch enwau, swyddi, sefydliadau a manylion cyswllt dau ganolwr, a dylai un ohonynt fod yn gyflogwr presennol neu ddiweddaraf i chi. Ni fyddwn yn mynd at y canolwyr hyn cyn cam y rhestr fer, a byddwn yn gofyn am eich caniatâd yn gyntaf. Fodd bynnag, byddwn yn gofyn am eirdaon fel rhan o’n gwiriadau cyn cyflogaeth ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

  • Byddem yn ddiolchgar pe gallech gyflwyno’r ffurflen Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Datganiad o Ddiddordeb gyda’ch cais. Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei defnyddio at ddibenion monitro yn unig a bydd yn cael ei chadw ar wahân i’ch cais
  • Lle bo modd, tynnwch fanylion personol oddi ar eich CV (ac eithrio eich rhif Yswiriant Gwladol) gan y bydd gennym yr holl wybodaeth bersonol sydd ei hangen arnom o’r ffurflen Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Datgan Diddordeb
  • Sicrhewch fod eich CV a dogfennau eraill yn cael eu e-bostio fel ffeil Word neu PDF, oherwydd yn anffodus, ni allwn dderbyn ceisiadau mewn unrhyw fformat arall ar hyn o bryd
  • Anfonwch unrhyw geisiadau i jobs@unitedwelsh.com neu danfonwch nhw i: At sylw The People Team, United Welsh, Y Borth, 13 Ffordd Beddau, Caerffili, CF83 3AU. Mae ein prif swyddfa ar agor rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno’ch cais, bydd aelod o’r tîm recriwtio yn cysylltu â chi ar ôl y dyddiad cau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am eich cais.

Os yw eich cais wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y cam nesaf, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi beth yw’r cam hwnnw ac a oes unrhyw beth sydd angen i chi ei wneud i baratoi.