Enter keyword and hit enter

Mae angen gwaith ar fy nghartref gwag

Empty Homes Wales logo United Welsh

Os oes gennych chi gartref gwag ond bod angen gwaith i’w wneud yn gyfanheddol eto, efallai y byddwn yn gallu ariannu a gwneud y gwaith ar eich eiddo drwy gynllun prydlesu fel rhan o’n prosiect Cartrefi Gwag Cymru.

Nid oes unrhyw ffioedd asiantaeth na chofrestru, ac nid oes unrhyw drafferth i chi.

Byddwn yn cwrdd â chi yn yr eiddo gyda’n syrfëwr i gynnal archwiliad, yna bydd ein syrfëwr yn drafftio rhestr o waith sy’n cynnwys costau amcangyfrifedig i wneud yr eiddo’n gyfanheddol ac yn barod i’w osod.

Gallwn drefnu i gael dyfynbrisiau cystadleuol gan gontractwyr cymeradwy ac fel arfer dyfernir y gwaith i’r contractwr sy’n rhoi’r dyfynbris isaf.

Yna bydd ein syrfëwr yn goruchwylio’r gwaith adnewyddu o’r dechrau i’r diwedd.

Sut mae’r cynllun prydlesu yn gweithio?

Byddwn yn prydlesu’r eiddo oddi wrthych ac yn rheoli’r denantiaeth gan gynnwys atgyweirio a chynnal a chadw.

Bydd yr incwm rhent a dderbynnir yn ystod cyfnod y brydles yn cael ei ddefnyddio i dalu cost y gwaith.

Unwaith y derbynnir y gost gwaith, gallwn barhau i rentu’r eiddo ar eich rhan os dymunwch. Yn yr achos hwn, byddwn yn rhoi’r incwm rhent i chi llai ein ffi rheoli.

Mae’n syml. Dim gwariant cychwynnol. Dim ffioedd ymlaen llaw. Dim materion rheoli tenantiaeth. Byddwch yn cael tawelwch meddwl llwyr gan Gymdeithas Tai sydd ag enw da ac sy’n arwain.

Pecyn Rheoli Tenantiaeth

Unwaith y bydd eich eiddo yn barod i’w osod byddwn yn rheoli’r broses gyfan gan gynnwys:

 • Marchnata’r eiddo
 • Cynnal ymweliadau yng nghwmni darpar denantiaid
 • Gwiriadau cyfeiriadau tenantiaeth
 • Ymweliad Cynghorydd Ariannol i wneud yn siŵr bod y darpar denant yn gallu fforddio’r rhent cyn cael cynnig y llety.

Unwaith y bydd tenant wedi’i ddyrannu byddwn yn:

 • Cymeryd rhestr eiddo a thynnu llun o’r eiddo cyn gosod
 • Cofrestru’r tenant
 • Trefnu ymweliad croeso o fewn chwe wythnos i sicrhau bod tenantiaid wedi symud i mewn heb unrhyw broblem
 • Sicrhau bod cwmnïau cyfleustodau a’r cyngor yn cael eu hysbysu am fanylion deiliad newydd a darlleniadau mesurydd.

Yn ystod y denantiaeth byddwn yn:

 • Casglu’r rhent gan gynnig sawl ffordd i denantiaid dalu, gan gynnwys debyd uniongyrchol, archeb sefydlog, cardiau talu, dyled neu daliadau cerdyn credyd. Os yw budd-dal tai yn cael ei dderbyn gallwn hefyd drefnu i hwn gael ei dalu’n uniongyrchol i ni.
 • Cymhwyso ein proses ôl-ddyledion rhent os na thelir y rhent
 • Cyflwyno unrhyw hysbysiadau cyfreithiol a mynychu’r llys lle bo angen
 • Archwilio’r eiddo bob chwe mis
 • Delio â holl faterion tenantiaeth gan gynnwys unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Cynnal a chadw yn ystod cyfnod y brydles:

 • Bydd yr holl atgyweiriadau o ddydd i ddydd yn cael eu gwneud gan gontractwr cymeradwy ac ychwanegir y costau at gyfrif y perchennog
 • Os bydd angen unrhyw atgyweiriadau mawr i’r eiddo yn ystod cyfnod y brydles, bydd y Swyddog Prosiectau Arbenigol yn cysylltu â pherchennog y tŷ i drafod cyn i’r gwaith gael ei wneud.
 • Bydd gan denantiaid fynediad at wasanaeth galw allan brys cynnal a chadw eiddo 24 awr
 • Mae gwasanaethu nwy blynyddol yn cael ei drefnu a’i gyflawni trwy Gartrefi Gwag Cymru

Bydd hyd y brydles yn cael ei bennu gan gostau’r gwaith.

Er enghraifft…

Os yw’r gwaith yn costio £25K a’r rhent yn £103.56 yr wythnos am dŷ 3 llofft yng Nghaerffili, byddai angen i chi brydlesu’ch eiddo am 7 mlynedd a 2 fis. Mae’r tymor hwn yn cymryd i ystyriaeth y ffi rheoli o 10% sy’n daladwy o’r rhent misol.

Sut i wneud cais

Yn y lle cyntaf, cwblhewch y ffurflen ymholi ar ein tudalen Help gyda chartrefi gwag.

I gwblhau eich cais llawn, bydd angen:

 • ID sy’n dangos eich llun h.y. pasbort, cerdyn trwydded yrru
 • Copïau swyddfa’r Gofrestrfa Tir
 • Llythyr oddi wrth y benthyciwr morgeisi, os yw’n berthnasol, yn rhoi eu cytundeb i gofrestru’r brydles
 • Eich dogfen Polisi Yswiriant Adeiladau a ddylai gyfeirio at United Welsh fel parti â diddordeb a’i fod ar sail prynu-i-osod
 • Manylion darparwyr cwmni cyfleustodau