Enter keyword and hit enter

Newidiadau rhent

Mae United Welsh yn sefydliad tai di-elw gyda phwrpas cymdeithasol. Rhent yw ein prif ffynhonnell incwm ac rydym yn ei ddefnyddio i adeiladu mwy o gartrefi fforddiadwy ac i ddarparu ein gwasanaethau, yn hytrach na thalu elw i gyfranddalwyr.

Fel landlord cymunedol, ein nod yw darparu cartrefi diogel o safon am renti is na’r sector rhentu preifat.

Bob blwyddyn rydym yn adolygu’r rhenti a godwn, gan fod costau adeiladau a gwasanaethau fel arfer yn cynyddu’n flynyddol. Yn y mis Ebrill canlynol, byddwn yn codi rhent fel y gallwn barhau i ddarparu cartrefi fforddiadwy newydd, diogel; cynnal ein cartrefi presennol a darparu gwasanaethau o safon.

Yn ddiweddar, fe wnaethom ysgrifennu at ein holl gwsmeriaid sy’n rhentu cartref gennym ni i egluro beth fydd eich rhent ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24, yn weithredol o 1 Ebrill 2023 ac yn gwneud cais o 3 Ebrill 2023.

Cysylltwch â ni os ydych yn poeni am sut y byddwch yn talu eich rhent ac angen cymorth.

 

Cwestiynau Cyffredin

Os ydych yn talu eich rhent trwy Ddebyd Uniongyrchol, byddwn yn dechrau casglu’r swm rhent newydd yn awtomatig ar eich dyddiad talu rhent nesaf o 3 Ebrill 2023.

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol, bydd angen i chi ddiweddaru eich dyddlyfr ar-lein gyda’ch swm rhent newydd ar 3 Ebrill 2023 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny.

Os ydych yn hawlio Budd-dal Tai, cysylltwch â’ch adran Budd-dal Tai leol i ddweud wrthynt beth yw swm eich rhent newydd.

Mae yna wahanol ffyrdd o dalu eich rhent. Os hoffech gael cymorth i dalu eich rhent yn wahanol, cysylltwch â ni.

Cyn i ni osod symiau rhent newydd ar gyfer ein cwsmeriaid, rhaid inni ystyried:

 • Ein rhwymedigaethau i Lywodraeth Cymru ynghylch gosod rhenti
 • Adborth preswylwyr ar fforddiadwyedd
 • Ein cynllun busnes ariannol 30 mlynedd a phennu cyllideb flynyddol
 • Ein polisi gosod rhent
 • Lefelau incwm ac enillion lleol, a rhenti’r farchnad leol
 • Gwybodaeth benodol am eiddo a chynllun (fel galw a pherfformiad ynni)
 • Taliadau gwasanaeth perthnasol

Cyflwynir y wybodaeth hon i’n bwrdd. Nhw sydd â’r penderfyniad terfynol ar newidiadau i’r rhent ac maent yn gwneud yn siŵr ei fod o dan yr uchafswm cynnydd a bennir gan Lywodraeth Cymru.

Ar gyfer 2023/24, capiodd Llywodraeth Cymru godiadau rhent ar +6.5% i’r gofrestr rhent gyffredinol.

Gwnaethom benderfynu gymhwyso cynnydd cyfartalog o 6.4%. Mae’n llawer is na chyfradd chwyddiant ond mae’n adlewyrchu’r amodau economaidd heriol yr ydym yn darparu gwasanaethau o’u mewn. Mae hwn yn gynnydd cyfartalog, felly gall rhai eiddo unigol weld codiadau ychydig yn uwch neu ychydig yn is. Sylwer bod 6.4% yn gynnydd cyfartalog, felly gall rhai eiddo unigol weld codiadau ychydig yn uwch neu ychydig yn is.

Mae’r rhent yn talu am:

 • Waith sy’n sicrhau bod ein hadeiladau yn cydymffurfio â safonau diogelwch
 • Atgyweiriadau a chynnal a chadw eiddo hirdymor megis rhaglenni adnewyddu
 • Waith i wella effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi
 • Gyflogau staff a chontractwyr

Mae ein hincwm rhent hefyd yn cael ei ddefnyddio i ad-dalu benthyciadau ar gyfer adeiladu a chynnal cartrefi. Er ein bod yn derbyn rhywfaint o arian grant i adeiladu cartrefi newydd, mae angen cyllid preifat ychwanegol arnom i dalu’r holl gostau. Rydym yn parhau i dalu benthyciadau ar gartrefi yr ydym eisoes yn eu rhentu, oherwydd yn yr un modd â morgeisi, caiff y benthyciadau hyn eu pennu dros gyfnodau hir o amser.

Yn 2022, cymerodd preswylwyr ran mewn arolwg rhent a chostau byw i’n helpu i ddeall barn ein cwsmeriaid ar rent, gwerth am arian, a’r heriau y maent yn eu hwynebu ar hyn o bryd.

Dywedodd y mwyafrif wrthym fod eu rhent yn fforddiadwy ac yn rhoi gwerth am arian. Awgrymodd pobl hefyd ein bod yn ystyried manylion eiddo a lleoliad wrth osod rhenti.

Cynigiwyd y cyfle i bob preswylydd ymgynghori â ni ynglŷn â gosod rhent a byddwn yn parhau i wneud hyn yn flynyddol.

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu rheolaeth rhent ar gyfer eiddo ‘rhent cymdeithasol’ drwy’r Safon Rhent a Thâl Gwasanaeth, ond y landlord cymunedol priodol sy’n penderfynu ar y swm i’w godi.

Mae’r safon yn rhedeg hyd at 2025 ac yn caniatáu i renti gael eu cynyddu gan uchafswm o Fynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) mis Medi +1% (yn ei gyfanrwydd) cyn belled â bod nifer o amodau’n cael eu bodloni. Fodd bynnag, os bydd CPI yn disgyn y tu allan i’r ystod 0% i 3%, mae Llywodraeth Cymru yn ‘galw i mewn’ y penderfyniad ar gyfer y flwyddyn honno.

Ar gyfer rhenti 2023/24, galwodd Llywodraeth Cymru y penderfyniad i mewn a chapio uchafswm y cynnydd rhent ar +6.5% yn gyffredinol. Gallwch ddarllen mwy am hyn yma: Addo pecyn cymorth i denantiaid wrth i Weinidog osod cap rhent cymdeithasol newydd i Gymru | LLYW.CYMRU

*Cyhoeddir CPI gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae’n mesur y newid cyfartalog o fis i fis ym mhrisiau nwyddau a gwasanaethau a brynir gan y rhan fwyaf o gartrefi yn y DU. Mae’r llywodraeth yn defnyddio’r CPI fel sail ar gyfer ei tharged chwyddiant ac ar gyfer uwchraddio pensiynau’r wladwriaeth a budd-daliadau’r wladwriaeth.

Mae darparu gwerth am arian yn bwysig iawn i ni ac rydym yn gweithio’n galed gyda’n partneriaid i geisio cydbwyso cost gwasanaethau â fforddiadwyedd. Yn yr un modd â rhent, bu’n anodd pennu taliadau gwasanaeth eleni oherwydd yr argyfwng costau byw a’r ymchwydd mewn costau tanwydd.

Mae taliadau gwasanaeth yn ddadansoddiad o’r costau gwirioneddol i ddarparu pob gwasanaeth, a chânt eu haddasu i adlewyrchu ein hamcangyfrif gorau o’r gost yn y cyfnod codi tâl canlynol.

Mae rhai taliadau gwasanaeth yn cael eu hamrywio yn ôl y swm a ddefnyddir ac yn newid o flwyddyn i flwyddyn yn seiliedig ar hyn, megis defnydd dŵr a thrydan.

Mae rhai costau’n sefydlog gan eu bod yn cwmpasu costau gwirioneddol prynu a gosod, neu maent yn sefydlog ond wedyn yn cael eu hadolygu pan gaiff contract ei adolygu, megis contract gwasanaethu lifft.

Mae rhai o’n gwasanaethau eraill yn fwy hyblyg, fel glanhau ardaloedd cymunedol.

Rydym yn cynnal ymgynghoriad ar daliadau gwasanaeth gyda chwsmeriaid bob blwyddyn i helpu i lywio newidiadau ac i ddarparu gwerth am arian.

Mae ein tîm Cyngor Ariannol yma i’ch cefnogi gydag unrhyw broblemau ariannol y gallech fod yn eu profi. O gyngor cyllidebu a help gyda hawliadau budd-daliadau, i gymorth gyda rhent, costau dodrefn neu gael prisiau ffôn symudol is, mae’r tîm yma i helpu. Cysylltwch os gwelwch yn dda.