Enter keyword and hit enter

Tackling racism

What's the world for if you can't make it up the way you want it - Toni Morrison

Daeth llofruddiaeth George Floyd, y protestiadau byd-eang dilynol a phandemig Covid-19 ag anghydraddoldebau hiliol systemig a strwythurol ac anghyfiawnder i sylw’r byd. Mae’n bryd gweithredu i fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu pobl o liw a dod o hyd i atebion i roi diwedd ar wahaniaethu.

Rydym am i’n tenantiaid deimlo’n ddiogel yn eu cartrefi a’u cefnogi yn eu cymunedau. Rydym am i chi a’n staff a’n partneriaid deimlo’n hyderus ein bod wedi ymrwymo i’ch llesiant a’ch ffyniant.

Mae United Welsh yn falch o fod yn rhan o gymunedau amrywiol ledled De Cymru ac mae mynd i’r afael ag anghydraddoldeb bob amser wedi bod yn bwysig i ni. Mae digwyddiadau’r misoedd diwethaf wedi gwneud i ni sylweddoli fodd bynnag bod angen i ni wneud mwy.

Rydym yn edrych o fewn ac yn addysgu ein hunain. Rydym wedi gofyn i ni’n hunain fel unigolion, ac fel sefydliad, beth allwn ei wneud i wella pethau? I fod yn well?

Rydym wedi siarad am ein rhagfarnau anymwybodol a’n profiadau personol, a byddwn yn parhau i ddefnyddio a rhannu adnoddau o’r gymuned ddu i’n helpu i ddysgu a myfyrio.

Rydyn ni hefyd yn ystyried y ffordd rydyn ni’n gweithio; felly sut rydyn ni’n recriwtio; sut rydym yn cyfathrebu; sut rydym yn creu amgylcheddau diogel i fynd i’r afael ag ymddygiad hiliol; sut rydym yn estyn allan i gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a sut y gallwn ddefnyddio ein hadnoddau a’n dylanwad i ddarparu llwyfan i bobl ffynnu.

Mae United Welsh wedi ymrwymo i addewid “Gweithredoedd nid Geiriau” gan yr elusen cydraddoldeb tai Tai Pawb, sy’n amlinellu ein hymrwymiad cadarn i weithredu i:

  • Lliniaru effaith Covid-19 ar staff a chymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig eraill
  • Gwella amrywiaeth ethnig y bwrdd a’r staff ar bob lefel
  • Cyfathrebu ac ymgysylltu
  • Datblygu diwylliant cynhwysol

Os ydych chi am rannu’ch profiadau neu gael adborth neu syniadau am herio anghydraddoldeb hiliol, gan gynnwys yr hyn y gallem ei wneud neu ei wneud yn well, dywedwch wrthym. Nid oes gennym yr holl atebion ac nid ydym am i hon fod yn sgwrs sy’n dod i ben. Mae angen eich help arnom.


Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch ar y ffurflen uchod yn cael ei chadw a’i phrosesu yn unol â’n dull o breifatrwydd.