Enter keyword and hit enter

We use cookies to give you the best possible user experience on our website. By continuing to view the website, we'll assume that you are happy to receive all cookies. Don't show this message again.

Mynd i'r afael â hiliaeth

Daeth llofruddiaeth George Floyd, y protestiadau byd-eang dilynol a phandemig Covid-19 ag anghydraddoldebau hiliol systemig a strwythurol ac anghyfiawnder i sylw’r byd. Mae’n bryd gweithredu i fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu pobl o liw a dod o hyd i atebion i roi diwedd ar wahaniaethu.

Rydym am i’n tenantiaid deimlo’n ddiogel yn eu cartrefi a’u cefnogi yn eu cymunedau. Rydym am i chi a’n staff a’n partneriaid deimlo’n hyderus ein bod wedi ymrwymo i’ch llesiant a’ch ffyniant.

Mae United Welsh yn falch o fod yn rhan o gymunedau amrywiol ledled De Cymru ac mae mynd i’r afael ag anghydraddoldeb bob amser wedi bod yn bwysig i ni. Mae digwyddiadau’r misoedd diwethaf wedi gwneud i ni sylweddoli fodd bynnag bod angen i ni wneud mwy.

Rydym yn edrych o fewn ac yn addysgu ein hunain. Rydym wedi gofyn i ni’n hunain fel unigolion, ac fel sefydliad, beth allwn ei wneud i wella pethau? I fod yn well?

Rydym wedi siarad am ein rhagfarnau anymwybodol a’n profiadau personol, a byddwn yn parhau i ddefnyddio a rhannu adnoddau o’r gymuned ddu i’n helpu i ddysgu a myfyrio.

Rydyn ni hefyd yn ystyried y ffordd rydyn ni’n gweithio; felly sut rydyn ni’n recriwtio; sut rydym yn cyfathrebu; sut rydym yn creu amgylcheddau diogel i fynd i’r afael ag ymddygiad hiliol; sut rydym yn estyn allan i gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a sut y gallwn ddefnyddio ein hadnoddau a’n dylanwad i ddarparu llwyfan i bobl ffynnu.

Mae United Welsh wedi ymrwymo i addewid “Gweithredoedd nid Geiriau” gan yr elusen cydraddoldeb tai Tai Pawb, sy’n amlinellu ein hymrwymiad cadarn i weithredu i:

  • Lliniaru effaith Covid-19 ar staff a chymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig eraill
  • Gwella amrywiaeth ethnig y bwrdd a’r staff ar bob lefel
  • Cyfathrebu ac ymgysylltu
  • Datblygu diwylliant cynhwysol

Os ydych chi am rannu’ch profiadau neu gael adborth neu syniadau am herio anghydraddoldeb hiliol, gan gynnwys yr hyn y gallem ei wneud neu ei wneud yn well, dywedwch wrthym. Nid oes gennym yr holl atebion ac nid ydym am i hon fod yn sgwrs sy’n dod i ben. Mae angen eich help arnom.


Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch ar y ffurflen uchod yn cael ei chadw a’i phrosesu yn unol â’n dull o breifatrwydd.