Enter keyword and hit enter

Cyngor a chefnogaeth ynni

Rydym yn profi digwyddiad unwaith mewn 30 mlynedd, gyda phrisiau ynni anrhagweladwy yn effeithio ar bawb ledled y byd. Mae Ofgem, rheoleiddiwr ynni’r DU, wedi cyhoeddi bod y cap ar brisiau ynni yn cynyddu 54% o 1 Ebrill 2022, sy’n golygu y bydd prisiau nwy a thrydan uwch yn berthnasol o’r dyddiad hwnnw. Dyma adnoddau a gwybodaeth i’ch helpu yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Newid cyflenwyr

Os ydych yn ystyried newid cyflenwyr i osgoi’r cyfraddau ynni cynyddol newydd, argymhellir osgoi hyn ar hyn o bryd. Oherwydd cyflwr y farchnad, ar hyn o bryd nid oes tariffau marchnad agored sy’n rhatach na’r cap newydd.

Mae hyn yn golygu mai’r opsiwn gorau i’r mwyafrif ar hyn o bryd yw cadw at eich cyflenwr.

Cronfeydd caledi

I wneud cais, bydd angen i chi lenwi llawer o ffurflenni. Os hoffech gael cymorth i wneud cais, mae ein tîm Cyngor Ariannol yn hapus i’ch helpu.

  • Ffoniwch 0330 159 6080 (pwyswch 3)
  • Siaradwch â ni ar we-sgwrs yn unitedwelsh.com (cliciwch y cylch glas ar y gwaelod ar y dde)
  • E-bostiwch tellmemore@unitedwelsh.com.

Benthyciad Bil Ynni Hydref 2022

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi benthyciad bil ynni o £200 ar gyfer Hydref 2022 i gynnig cymorth yn ystod y flwyddyn anodd hon. Ym mis Hydref, bydd pob bil trydan yng Nghymru, Lloegr, yr Alban yn cael ei leihau £200 ar gyfer y mis hwnnw. Yna, o fis Ebrill 2023, ac am y pum mlynedd nesaf, bydd eich bil ynni ym mis Ebrill yn £40 ychwanegol. Mae hyn er mwyn adennill y benthyciad o £200 a dalwyd ym mis Hydref 2022.

Taliad Treth y Cyngor Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi mesurau newydd i helpu pobl yn ystod yr argyfwng hwn. Os ydych yn byw o fewn bandiau treth gyngor A i D, byddwch yn derbyn taliad o £150. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol i wneud i hyn ddigwydd a byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gyda mwy o wybodaeth wrth i fwy o newyddion gael ei ryddhau.

Help gyda thaliadau a datgysylltu

Cymru Gynnes: Cyngor Ynni Cartref

Rydym wedi partneru â sefydliadau ar draws Caerffili i dreialu gwasanaeth cynghori newydd dan arweiniad Cymru Gynnes i fynd i’r afael â thlodi tanwydd. Os ydych chi’n denant i United Welsh yng Nghaerffili, gallwch gael cyngor a chymorth manwl ar sut i leihau’r defnydd o ynni, rheoli dyledion tanwydd a newid cyflenwyr i arbed arian. Cysylltwch â ni a chyfeirio at Cymru Gynnes.

Darganfod mwy

Dŵr Cymru: Cronfa Cymorth Cwsmer

Mae Cronfa Cymorth i Gwsmeriaid Dŵr Cymru wedi’i chynllunio i helpu’r rhai sydd mewn caledi ariannol difrifol i glirio dyled ac ymdopi gyda’u taliadau. Os byddwch yn llwyddo i dderbyn y gronfa, bydd Dŵr Cymru yn sefydlu cynlluniau talu misol, pythefnosol neu wythnosol ar gyfer eich taliadau am y flwyddyn gyfredol. Unwaith y byddwch wedi gwneud gwerth chwe mis o daliadau, byddant yn ad-dalu 50% o’ch ôl-ddyledion blaenorol. Os byddwch yn gwneud taliadau am 6 mis arall, byddant wedyn yn talu gweddill eich ôl-ddyledion blaenorol.

Darganfod mwy

Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth

Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth

Darganfod mwy

Beth sy’n digwydd os bydd fy nghwmni ynni yn mynd i’r wal?

Ofgem yw rheolydd ynni annibynnol y DU ac maent yn gweithio i ddiogelu defnyddwyr ynni.
Os bydd eich cyflenwr ynni yn mynd allan o fusnes, bydd Ofgem yn sicrhau bod gennych gyflenwad ynni bob amser. Darllenwch eu canllaw sy’n esbonio beth i’w ddisgwyl os bydd yn digwydd i chi.